De brêgen en slûzen


Neist de 200 km binne der ek noch sa'n 185 obstakels yn de foarm fan brêgen, slûzen en oerhingjende kabels. De beammen hawwe wy dan noch net iens meirekkene en de brêgen tusken Bartlehiem en Dokkum moat ek noch ris twa kear passeart wurde. Yn de kaart hjirûnder fine jo de measte obstakels. De blaue rûntsjes binne fêste brêgen. De giele rûntsjes binne beweegbere brêgen dy't net perfoarst iepen hoege en de reade rûntsjes binne de brêgen dêr't wy faaks de help ynroppe moatte fan de brêgewipper (ôfhinklik fan de wetterstân). De reade fjouwerkantsjes binne de slûzen op it Bildt mar dy meie wy sels (folautomatysk) betsjinje.Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite